ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τρίτη 30 Μαΐου 2017

Τρίτη 30 Μαΐου 2017

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι Διαγωνισμού

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E. που εδρεύει στην Κηφισιά, οδός Σενέκα 10 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας jenny.gr  και δια του οποίου θα κληρωθούν ως δώρα τα κατωτέρω αναφερόμενα προϊόντα Skip, της εταιρείας ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E. 

 2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει όποιος έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών.  Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρείας Koolworks ΑΕ, της εταιρείας EΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E.,  οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς πρώτου (Α΄) βαθµού αυτών. . Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.  

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής με τα πλήρη και έγκυρα στοιχεία τους. Ο διαγωνισμός διαρκεί από την 13/06/2018  και ώρα 11:00 έως την 23/06/2018 και ώρα 23:59. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στο www.jenny.gr από την 24/06/2018 και ώρα 13:00 . Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών. O αριθμός των νικητών ανέρχεται στον έναν.

Ο νικητής θα παραλάβει αναλυτικά τα παρακάτω δώρα: Skip Υγρό Active Clean/ 42w – 2,1L, Skip Υγρό Talc Soft/ 30w – 1,5L, Skip Πανίσχυρο/ 40w – 1,4L , Skip Κάψουλες Spring Fresh / 40w– 1,052kg, Skip Σκόνη Spring Fresh/ 45w – 3,15kg

 

Οι νικήτριες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με email από την εταιρεία  Χ  Koolworks AE   για τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους και καλούνται να στείλουν επιβεβαιωτική απάντηση αποδοχής του δώρου τους εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση μη επιβεβαιώσης, θα πραγματοποιηθεί εκ νέου ηλεκτρονική κλήρωση για ανάδειξη νέων νικητριών.

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταβιβάζονται, και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως ανεπιφύλακτη δήλωση πλήρους γνώσης των όρων διεξαγωγής του διαγωνισμού και αποδοχή των όρων αυτών από τους συμμετέχοντες της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων..

. Προσωπικά δεδομένα.

Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E  έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.  Τα ανωτέρω δεδομένα  συνίστανται στα ακόλουθα  Oνοματεπώνυμο,email, κινητό τηλέφωνο : - και δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα.  Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας του Διαγωνισμού, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι συμμετέχοντες με τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους.   

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες του Διοργανωτή που ενεργούν για λογαριασμό του παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό του Διοργανωτή την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού.

Η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E.  θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται  .  

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν: 

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους  επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, 

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, 

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, 

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, 

ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν, 

στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο (mail Εταιρίας Προώθησης). Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση.  

Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από το Διοργανωτή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους.  

Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E., που εδρεύει στη Κηφισιά, οδός Λεωφόρος Κύμης & Σενέκα  αρ. 10, ΤΚ. 14564 , τηλ…

Mετά την επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού, αυτά θα καταστρέφονται.

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της ΕΛΑΙΣ-UNILEVER HELLAS A.E.  σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση http://www.unileverprivacypolicy.com/el_GR/Policy.aspx

 

Η διοργανώτρια εταιρεία Koolworks ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συµµετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο ή να ακυρώσει συµµετοχές που δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Η εταιρεία Koolworks ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση ή αδυναμία παράδοσης του δώρου που δεν οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλειά της.

More for you

 
 

Don't Miss